Kinkaku-ji (Golden Pavilion), Kyoto, Japan

Kinkaku-ji (Golden Pavilion), Kyoto, JapanMake an Appointment